Článek: Meziplodiny s přidanou hodnotou

February 9, 2023

meziplodiny foto

Portfolio meziplodinových směsí jsme aktualizovali, aby bylo v souladu s potřebami pěstitelů a naplnilo podmínky titulů v rámci nové společné zemědělské politiky (SZP). Směsi meziplodin LIDCOVER využijete pro tituly DZES, na plochy úhorů, meziplodin, ochranných pásů aj. Využití naleznou také jako meziplodiny proti utužení půdy nebo pro zlepšení struktury půdy v rámcí AEKO (Agroenvironmentálně-klimatických opatření). Počítat s nimi můžete i pro plochy vyčleněné v rámci ekoschémat pro splnění podmínek celofaremní ekoplatby. 

U jednotlivých směsí jsme také dbali na to, aby měly vždy konkrétní přidanou hodnotu. Ta spočívá ve využívání vysokého podílu plodin s jednoznačně příznivým efektem pro půdu nebo pro osevní postup. Daleko více proto ve směsích využíváme plodiny fixující vzdušný dusík, tedy jeteloviny a vikve, protože víme, že se počítá každý kilogram dusíku, který nemusíte nakupovat. Větší prostor dostávají také plodiny napravující strukturu půdy v hlubších vrstvách, typicky ředkev olejná nebo ředkev setá “japonská”.

Vikev narbonská je díky hlízkovým bakteriím vysoce efektivní v symbiotické fixaci atmosferického dusíku.

Představení směsí

LIDCOVER ZERO X 

Úspěšná směs má nadále nejuniverzálnější využití z celého našeho sortimentu. Vyznačuje se středně rychlým růstem biomasy a příznivým vlivem na půdu. Neobsahuje brukvovité plodiny a je vhodná do téměř jakéhokoliv osevního postupu. Vysoký podíl jetele alexandrijského dokáže při dostatečné vegetační době vnést do půdy dodatečný dusík.

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 10 kg/ha)
Len2133
Svazenka19107
Mastňák habešský3088
Jetel alexandrijský30102
CELKEM100330

 

LIDCOVER NITRO

Směs s jednoznačně největším potenciálem fixovat vzdušný dusík. Podle délky vegetační doby a nárůstu biomasy dokáže zachytit až 68 kg dusíku z hektaru. Ten se po vymrznutí meziplodiny postupně zpřístupňuje následné plodině. Rostlinná hmota má úzký poměr C:N a dobře se rozkládá. Bohatý kořenový systém zlepšuje strukturu půdy. Díky kombinaci několika rostlinných druhů směs dobře roste i v sušších podmínkách. 

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 40 kg/ha)
Svazenka490
Pískavice řecké seno1335
Vikev čočková1323
Vikev narbonská7018
CELKEM100165

 

LIDCOVER SUBSOIL

Při sestavování této směsi jsme se zaměřili na dva hlavní přínosy. Snížení utužení půdy a snížení nákladů na dusíkatá hnojiva. První funkci ve směsi plní  ředkev olejná, která svým hlubokým kořenem rozrušuje utužené vrstvy v podorničí. Dusík fixující plodiny, vikev čočková a vikev setá, spolehlivě dokáží vytvářet s pomocí symbiotických bakterií na kořenech hlízky a šetřit tak náklady na hnojení.

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 18 kg/ha)
Svazenka17161
Vikev čočková5041
Ředkev olejná1013
Vikev setá238
CELKEM100223

 

LIDCOVER EASY

Jednoduchá, avšak velmi efektivní a relativně levná kombinace plodin, každá s jiným účelem. Jetel alexandijský zlepšuje strukturu půdy a pomáhá do ní vnášet dusík. Svazenka zajišťuje co nejlepší pokrytí půdy. Ředkev setá “japonská” má mimořádné meliorační schopnosti. Kořen roste do hloubky a snižuje utužení půdy. Zároveň mobilizuje z hlubších vrstev živiny. Směs efektivně zachycuje živiny a zabraňuje jejich vyplavení do spodních vod. Rostlinná hmota se dobře rozkládá a živiny jsou rychle přístupné pro následné plodiny. 

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 8 kg/ha)
Jetel alexandrijský50136
Svazenka30135
Ředkev setá "japonská208
CELKEM100279

 

Ředkev setá "japonská" má  robustní kůlový kořen, kterým upravuje vlastnosti půdy v podorničí.

LIDCOVER SPEEDGREEN

Rychlý růst i za méně příznivých podmínek je velkým přínosem cenově zajímavé směsi kombinující řeřichu, mastňák a hořčici. Je proto vhodná na horší půdy a pro pozdnější termíny setí (začátek září). Je vhodná i po luskovinách nebo na půdy s vysokou zásobou dusíku v půdě, jelikož jej rychle naváže, zabrání přes zimu jeho vyplavení a na jaře jej zpřístupní následné plodině. 

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 8 kg/ha)
Řeřicha2683
Mastňák habešský2661
Hořčice4855
CELKEM100199

 

LIDCOVER WINTER

Tato směs je meziplodinovým  řešením pro velmi pozdní termíny setí, např. po kukuřici. Cílem je zajistit rychlé pokrytí povrchu půdy, omezení eroze a zachycení živin i při nízkých teplotách a při krátkém dni. Směs se skládá z převážně nevymrzajících plodin. Nejméně odolný je oves hřebílkatý, který vymrzá při cca -10 ℃, ostatní přežijí i nižší teploty. Vikev huňatá a jetel inkarnát dokáží při delším vegetačním období vázat vzdušný dusík. Na jaře je vhodné zakládat porost bezorebnými technologiemi nebo systémem strip-till po mechanické nebo chemické likvidaci meziplodiny. Směs se dá příležitostně sklidit a využít jako krmení nebo do BPS.

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 45 kg/ha)
Oves hřebílkatý42106
Jetel inkarnát10110
Secale montanum (žito horské)3843
Vikev huňatá1013
CELKEM100272

 

LIDCOVER WINTER vyprodukuje množství rostlinné hmoty. Roste dobře i při nízkých teplotách.

LIDCOVER UNTERSAAT MAIS

Jedná se o směs dvou jílků s rychlým růstem. Je řešením pro všechny trvalejší plochy a pro podsev kukuřice, který má bránit erozi nebo vyplavení živin.

Zastoupené plodinyHmotnostní podíl ve směsi v %Rostlin na m2 (výsevek 15 kg/ha)
Jílek vytrvalý50383
Jílek mnohokvětý50287
CELKEM100670