Článek: Meziplodiny pro naplnění pravidel nové SZP

February 15, 2023

Meziplodiny pro SZP

Od letošního roku čeká naše pěstitele celá řada změn. V rámci směřování SZP směrem k “zelenějšímu” a udržitelnějšímu hospodaření byl doposud jedním z hlavních nástrojů greening. Ten je nyní rozpuštěn do jiných programů, především do podmíněnosti, AEKO a do ekoschémat. Standardy DZES se významně rozšířily, přibylo několik nových podmínek, které v jejich rámci musí pěstitelé naplňovat. Jako dobrovolný titul, motivovaný hektarovou dotací, je zavedena celofaremní ekoplatba (a také precizní zemědělství) v rámci tzv. ekoschémat. 

Rozšířily se požadavky na střídání plodin, protierozní ochranu, pěstování meziplodin a nově také bude více či méně povinné vyčleňovat plochy do “neprodukce” prostřednictvím úhorů, ochranných pásů, souvratí, ozeleněných kolejových řádků apod.  

LIDEA reaguje na nová pravidla rozšířením programu meziplodinových směsí LIDCOVER, v rámci kterého najdete vhodně namíchanou směs pro naplnění konkrétních titulů nové společné zemědělské politiky (SZP). Podrobnosti o jednotlivých směsích si můžete přečíst ZDE.

Program LIDCOVER versus tituly AEKO

Pěstování meziplodin, které bylo dřív jedním z hlavních pilířů greeningových pravidel, se nově přeměnilo jako podopatření do Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO). Jedná se tedy o dobrovolné závazky, které mají za cíl zlepšit úrodnost půd prostřednictvím pěstování meziplodin, konkrétně prostřednictvím dvou titulů: meziplodiny proti utužení půdy a meziplodiny pro zlepšení struktury půdy. Meziplodiny proti utužení půdy je možné vyčlenit pouze na způsobilých dílech půdních bloků, které se nacházejí na vymezeném území ve vrstvě utužené půdy, druhý titul je obecnější a tuto podmínku nemá. Meziplodiny je nutné založit specifickou směsí osiv od 20.6. do 30.9. a ponechat na pozemku bez zásahu alespoň do 31.1. následujícího roku. 
Jako směs meziplodin pro zlepšení struktury půdy lze z programu LIDCOVER vybrat LIDCOVER EASY, LIDCOVER SPEEDGREEN a LIDCOVER ZERO X. Jako směs pro snížení utužení půdy využijete směs LIDCOVER SUBSOIL


LIDCOVER SUBSOIL kombinuje svazenku, vikev čočkovou, ředkev olejnou a vikev setou. Je skvělým řešením pro oba tituly v rámci AEKO - podopatření meziplodiny pro zlepšení struktury půdy i proti utužení půdy.

Program LIDCOVER versus standardy DZES

Standardy DZES se v rámci nové SZP značně rozšířily a obsahují nové podmínky. Nejvíce změn proběhlo v DZES 6 (minimální pokryv půdy), DZES 7 (střídání plodin na OP) a DZES 8 (minimální podíl výměry zemědělské plochy vyhrazený pro
neprodukční plochy). 
V rámci DZES 7a je největší změnou povinnost střídat plodiny na OP, každý rok alespoň na 40 % výměry. Podmínku lze splnit také tím, že se mezi dvě hlavní plodiny do osevního postupu zařadí meziplodiny, s podmínkou, že meziplodiny budou zasety po sklizni hlavní plodiny pěstované v roce předcházejícím podání jednotné žádosti a zůstanou na pozemku do zasetí hlavní plodiny v roce podání jednotné žádosti. Tomu je ještě nadřazena povinnost vystřídat hlavní plodinu na celé výměře OP alespoň jednou během čtyřletého období. Kvalitní meziplodiny  lze vybírat ze sortimentu LIDCOVER. Pro některé osevní postupy může být zajímavou volbou speciální směs vhodná pro pozdní setí (např. po kukuřici) LIDCOVER WINTER.
V rámci DZES 7b se omezuje souvislá plocha jedné plodiny maximálně na 30 ha a na ploše SEO dokonce na 10 ha (s výjimkou trav a leguminóz). Plochy jedné plodiny lze oddělit mimo jiné ochranným pásmem o šíři 22 m osetým vybranými plodinami.
DZES 8 mimo jiné obsahuje novou podmínku vyčlenění určitého procenta neprodukčních ploch. První možností je vyčlenit alespoň 4 % krajinnými prvky, úhorem s porostem a ochrannými pásy. Druhou možností je vyčlenit alespoň 3 % krajinnými prvky, úhory s porostem a ochrannými pásy a zároveň další alespoň 4 % (celkem 7 %) vyčlenit plochami meziplodin nebo plodin, které vážou dusík (se zohledněním daných přepočítacích koeficientů - např. meziplodiny = 0,3). 


Směsi LIDCOVER jsou sestavené tak, aby byly kvalitním řešením pro ochranné pásy, úhory s porostem nebo meziplodiny v rámci DZES.

Program LIDCOVER versus ekoschémata

Ekoschémata jsou novým motivačním nástrojem v rámci systému přímých plateb. Zahrnují dvě intervence, celofaremní ekoplatbu (základní a prémiová úroveň) a precizní zemědělství.  V základní úrovni se celofaremní ekoplatba vztahuje na všechny kultury na dané farmě a každá kultura nese soubor opatření, které je nutné pro naplnění podmínek celofaremní ekolatby dodržet (péče o TTP, diverzifikace plodin na OP, apod.). Součástí podmínek je rovněž vyčlenění neprodukční plochy. Toto opatření navazuje na standardy DZES (zejména DZES 8), ale vyžaduje vyčlenění vyššího procenta zemědělské půdy do neprodukce (5 % v základní úrovni, 7 % v prémiové). Opět se tedy jedná o vyčlenění např. úhoru, krajinných prvků, apod. V rámci základní úrovně celofaremní ekoplatby je možné místo celých 5 % vyčlenit do neprodukce pouze 3 % (úhory a krajinné prvky) a dalších 5 % (celkem tedy 8 % = o 1 % více než v případě standardů DZES) je možné splnit založením porostu meziplodin (přepočítací koeficient pro meziplodiny bude jako u greeningu 0,3 a plocha bude tedy v realitě vyšší než 5 % výměry). Pro plnění ekoschémat je možné využít následující směsi LIDCOVER:

Pro nektarodárný úhor - LIDCOVER ZERO X, LIDCOVER EASY, LIDCOVER NITRO, LIDCOVER SPEEDGREEN nebo LIDCOVER SUBSOIL

Pro zelený úhor a ochranný pás podél vody - LIDCOVER UNTERSAAT MAIS.

Pro meziplodiny - LIDCOVER ZERO X, LIDCOVER NITRO, LIDCOVER SPEEDGREEN nebo LIDCOVER SUBSOIL.