Ochrana osobních údajů

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LIDEA FRANCE se jakožto majitel internetové stránky LIDEA a odpovědný správce údajů zavazuje v rámci své činnosti a v souladu s platnými evropskými předpisy zajistit ochranu, důvěrnost a bezpečnost osobních údajů svých zákazníků, partnerů a zaměstnanců a respektovat jejich osobní život. 

Tato politika vám podává informace o způsobu, jakým LIDEA FRANCE, její subdodavatelé a její případní partneři zpracovávají vaše osobní údaje. 

Tato politika se vztahuje zejména na naše zákazníky, potencionální klienty, dodavatele, partnery, návštěvníky naší internetové stránky a uchazeče o zaměstnání (nábor).

Jak a proč LIDEA FRANCE zpracovává vaše osobní údaje?

LIDEA FRANCE zpracovává vaše osobní údaje pro stanovené, zřejmé a oprávněné účely.

Tyto účely jsou uvedeny v následující tabulce a vycházejí z právního základu:


 

Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně dlouhou pro naplnění výše uvedených účelů. Jedná se o zpracování v souvislosti s plněním smlouvy, osobní údaje přitom mohou být uchovány maximálně po dobu tří let počínaje ukončením vztahu. LIDEA FRANCE zpracovává vaše osobní údaje rovněž z toho důvodu, aby splnil svoje zákonné nebo regulační povinnosti. Vaše osobní údaje mohou být uchovány po dobu nezbytnou k tomu, aby LIDEA FRANCE mohl splnit svoje zákonné povinnosti.

Cookies 

Používáme cookies nezbytné pro fungování naší internetové stránky a můžeme rovněž používat volitelné cookies (měření sledovanosti, personalizace obsahů, ...). Pokud se chcete dozvědět více o cookies, které používáme, podívejte se na naši politiku týkající se cookies.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Podle potřeby LIDEA FRANCE zpracovává vaše osobní údaje, které jste sami poskytli, nebo které vyplynuly z užívání výrobku. LIDEA FRANCE může být rovněž příjemcem vašich osobních údajů, které jste poskytli třetí osobě. LIDEA FRANCE zpracovává pouze osobní údaje nebo kategorie osobních údajů, které jsou striktně nezbytné pro sledovaný účel. 

LIDEA FRANCE zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační údaje;
  • Informace týkající se profesního života;
  • Zajištěné nebo použité výrobky a služby, historie objednávek, problémy při dodávce, reklamace;
  • Přihlašovací údaje, používání našich internetových služeb a interakce;
  • Zpracování cookies;
  • Odběr newsletterů, události;
  • Účast na průzkumech.

Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

Shromážděné osobní údaje jsou určené pro společnosti, které se podílely na založení a rozvoji LIDEA. 

Mohou být zároveň zpracovány oprávněnými poskytovateli služeb: dodávka zboží, dodávka objednaných služeb, hosting dat, údržba IT, zálohovací služby, poradenství, atd., na které se obracíme za účelem provádění našich služeb a marketingovými účely;

Zpracované osobní údaje mohou být také poskytnuty příslušným orgánům na jejich vlastní žádost, v rámci soudních řízení, v rámci informací spojených s právními záležitostmi a žádostí o informace od orgánů, nebo abychom splnili jiné zákonné povinnosti.

Jsou vaše osobní údaje zpracovávány mimo EU?

Shromážděné osobní údaje mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii. V tom případě LIDEA FRANCE učiní nezbytná opatření se svými subdodavateli a partnery, aby byla zaručena adekvátní úroveň ochrany vašich osobních údajů, a to v souladu s příslušnými právními úpravami.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich úpravu nebo odstranění. Můžete požádat o jejich přenesení. Máte rovněž právo nesouhlasit se zpracováním nebo požádat o jeho omezení. 

Jak uplatnit vaše práva?

Vaše práva můžete kdykoli uplatnit tak, že kontaktujete zmocněnce pro ochranu osobních údajů společnosti LIDEA FRANCE na adrese privacy@lidea-seeds.com. Za účelem identifikace může být po vás požadována fotokopie průkazu totožnosti. Odpověď dostanete v době do jednoho měsíce počínaje přijetím vaší žádosti. 

Pokud vaše komunikace s LIDEA FRANCE nebude uspokojivá, máte možnost podat stížnost u kontrolního orgánu pro dodržování povinností týkajících se osobních údajů.

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny?

LIDEA FRANCE zaručuje, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány naprosto bezpečně a důvěrně, včetně některých operací, které jsou prováděny subdodavateli.

Za tímto účelem jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, aby se zabránilo ztrátě, nevhodnému použití, zneužití nebo odstranění vašich osobních údajů. Tato opatření jsou uzpůsobena úrovni citlivosti zpracovávaných osobních údajů a úrovni nebezpečí, které představuje jejich zpracování nebo použití.

Úprava politiky ochrany osobních údajů

Tato politika ochrany osobních údajů může podléhat změnám. Poslední aktualizace dne 12. 07. 2021