Inovativní technologie pěstování řepky ozimé

Lidea přichází s inovací v podobě dvou udržitelnějších konceptů pěstování řepky ozimé, PROTECT a SYMBIO.

Lidea má vynikající šlechtitelský program řepky, díky kterému na trh aktuálně uvádíme řadu produktů, které znamenají významný posun ve výnosu semen, např. LID INVICTO nebo LID ULTIMO.

Náš výzkumný tým se kromě samotných odrůd také zabývá inovováním technologických postupů, které směřují k udržitelnějšímu pěstování řepky. Výsledkem je představení dvou konceptů LID ULTIMO PROTECT, kombinující výkonný hybrid LID ULTIMO s velmi ranou řepkou a LID ULTIMO SYMBIO, který tento koncept dále rozšiřuje o směs doprovodných plodin plnících řadu mimoprodukčních funkcí a podporujících genetický potenciál odrůdy.

Vše namíchané a připravené v jednom pytli

Setí konceptů usnadňuje, že všechny komponenty jsou pro pěstitele připravené a namíchané v jednom pytli osiva.

Jeden pytel LID ULTIMO PROTECT je pro zasetí cca 3 ha řepky. Obsahuje 1,5 mil. semen LID ULTIMO + 100 tis. semen ES ALICIA + jetel.
Jeden pytel LID ULTIMO SYMBIO je pro zasetí cca 1 ha řepky. Obsahuje 400 000 semen řepky (pro zasetí cca 1 ha), směs doprovodných plodin (cca 90 rostlin/m2) a ranou řepku ES Alicia (cca 3 rostliny/m2).

LID ULTIMO PROTECT

Koncept PROTECT má za cíl ochránit porost před škodami od blýskáčků a zjednodušit jeho ochranu. Toto řešení kombinuje hlavní odrůdu LID ULTIMO s odrůdou velmi rané řepky, která v porostu funguje jako přirozená past na blýskáčky.


Jak to funguje?

Velmi raná odrůda řepky (ES Alicia) kvete přibližně sedm až deset dní před hlavní odrůdou. Na jaře na sebe odrůda ES Alicia naváže blýskáčky nalétající do porostu. Poskytuje jim pyl, a proto nenapadají hlavní odrůdu, LID ULTIMO. ES Alicia funguje jako přírodní lapač, který napomáhá signalizovat přítomnost hmyzu a umožňuje zavčas přizpůsobit strategii ochrany. V porostu se nachází pouze několik rostlin velmi rané řepky (asi 3 rostliny na 1 m2), což postačuje pro ochranu porostu a zároveň to neomezuje jeho celkový výnosový potenciál.

Několik rostlin velmi rané řepky kvetoucí až o deset dní před hlavní odrůdou dokáže snížit škody na porostu, zjednodušit případnou ochranu a ochránit výnos .

LID ULTIMO SYMBIO

Koncept SYMBIO naplňuje několik cílů najednou. Jedná se o kombinaci hlavní odrůdy s doprovodnými bobovitými plodinami, pískavicí řecké seno a vikví čočkovou, a s velmi ranou řepkou ES ALICIA.

Jak to funguje?

Jedním z benefitů konceptu SYMBIO je efektivní fixace vzdušného dusíku na kořenech doprovodných bobovitých plodin. 

Plodiny ve směsi jsou citlivé na mráz okolo -4 °C,  a proto ve většině ročníků vymrzají. Zachycený dusík se poté na jaře uvolňuje a řepka jej využívá pro tvorbu výnosu. Za podzimní období dokáží plodiny zafixovat až 30 kg dusíku

Dalším benefitem je snižování tlaku škůdců na podzim i na jaře. Doprovodné plodiny v podzimním období matou zrakové a čichové receptory dřepčíků a snižují poškození porostu v citlivém období. Na jaře potom funguje raná řepka jako přirozená past na blýskáčky.

Neméně významným efektem meziplodin je potlačování plevelů a zúrodňování půdy. 


Směs leguminóz v rámci řešení LID ULTIMO SYMBIO (pískavice řecké seno, vikev čočková) plní několik funkcí: fixuje dusík, odpuzuje škůdce nebo potlačuje plevele.

Jak pěstovat řepku s doprovodnými plodinami?

  • Doporučujeme raný termín setí.
  • Vyvarujte se polí s vysokým tlakem dvouděložných plevelů, např. svízele
    nebo kakostů.
  • V ideálním případě nepoužívejte preemergentní herbicidy, zejména přípravky s úč.l. clomazone nebo napropamid.
  • Herbicidní ochranu přizpůsobte dynamice růstu a tlaku plevelů.
  • Doprovodné plodiny vymrzají při normálním průběhu zimy (mráz alespoň -5 °C).

Možnosti herbicidní ochrany

Při pěstování řepky s pomocnými plodinami (LID ULTIMO SYMBIO) je potřeba zvolit šetrný, ale zároveň funkční způsob ochrany před pleveli tak, aby se dosáhlo co nejnižšího zaplevelení pozemku, ale aby zároveň nedošlo k zásadnímu omezení růstu směsi bobovitých pomocných plodin, vikve čočkové a pískavice řecké seno.

Řepku ve směsi s doprovodnými plodinami doporučujeme pěstovat na pozemku, kde není zásadní problém s vytrvalými pleveli nebo s časně vzcházejícími dvouděložnými pleveli (svízele, heřmánky).

Preemergentní ochrana porostu řepky může vždy vést k fytotoxickému projevu na doprovodných plodinách. Přesto existují kombinace účinných látek, které mají výborný herbicidní účinek a zároveň nízkou úroveň toxicity na doprovodné plodiny. Lide testuje různé herbicidní kombinace a sleduje jejich účinnost a zároveň toxicitu pro doprovodné plodiny. 


Porovnání herbicidní účinnosti a toxicity pro doprovodné plodiny 1/2.
Ze tří výše uvedených herbicidních kombinací je k meziplodinám nejšetrnější kombinace metazachlor + dimethenamid-p, která i ve snížené dávce poskytovala solidní ochranu proti plevelům. Varianty s úč.l. quinmerac měly na meziplodiny příliš negativní účinek a nelze je pro použití s doprovodnými plodinami doporučit. 


Porovnání herbicidní účinnosti a toxicity pro doprovodné plodiny 2/2.
Šetrnou úč. látkou pro bobovité doprovodné plodiny je penthoxamid, po jehož aplikaci byly bobovité plodiny v podobné kondici jako ve variantě bez herbicidu. Neřeší však celé plevelné spektrum.